Ik heb een aanbetaling gedaan bij een bruidsmodewinkel die failliet is gegaan.

Wat moet ik nu doen?

Voor gevallen waarbij het huwelijk binnen drie tot vier weken plaatsvindt, neem je telefonisch contact op met de SG CBW. Voor je gelden weliswaar de regels zoals hieronder gemeld, maar er zullen sneller, eventueel voorwaardelijk, maatregelen genomen moeten worden om de artikelen op tijd bij je thuis te krijgen.

Voor alle andere gevallen:

1. Meld je schriftelijk bij de curator.

2. Per brief geef je het bedrag van de claim door. Ook stuur je een kopie van de koopovereenkomst en het aanbetalingbewijs mee.

3. De curator onderzoekt of nog tot uitlevering van de artikelen of tot restitutie van de aanbetaling kan worden overgegaan, of dat er misschien sprake is van een doorstart of overname door een andere partij waardoor er toch kan worden uitgeleverd

Zo ja, dan kom je niet in aanmerking voor de aanbetalingsgarantie. Je krijgt immers de artikelen geleverd of je aanbetaling terug. Dit stappenplan is niet op jou van toepassing.

Zo nee, dan erkent de curator de vordering schriftelijk, onder de mededeling dat niet tot uitlevering van de artikelen of restitutie van het aanbetaalde bedrag zal worden overgegaan. Tevens verwijst hij je naar de Stichting Garantieregelingen CBW (SG CBW) te Zeist.

Als de curator niet binnen drie maanden uitsluitsel geeft over hetzij levering van de goederen, hetzij terugbetaling van de aanbetaling, dan kun je een beroep op de aanbetalingsgarantie doen. Dit dient daarna binnen uiterlijk wederom drie maanden te gebeuren (zie artikel 17 lid 2 en 3).

4. Je levert bij de SG CBW een kopie van de brief van de curator van de koopovereenkomst en het aanbetalingbewijs in. (SG CBW, Postbus 762, 3700 AT Zeist)

5. Je draagt je claim over aan de SG CBW.

6. De SG CBW geeft je een brief waarin staat dat je in aanmerking komt voor de garantieregeling, het bedrag dat voor verrekening in aanmerking komt en tevens dat je de brief moet afgeven aan de ondernemer met wie je de vervangende koop sluit. De ondernemer mag nog wel vermaakkosten in rekening brengen. Volg verder de instructies die in de brief staan.

De ondernemer waarmee u een vervangende overeenkomst sluit is niet verplicht om de prijs aan te houden die de failliet heeft aangehouden. Er is dus geen prijsgarantie. Hij mag zijn eigen normale prijs aanhouden. Omdat de ondernemer waarmee u een vervangende overeenkomst sluit de aanbetaling zelf verrekent en dus van zijn marge aftrekt, kan het extra aftrekken van nog meer ‘korting’ niet meer. Hij helpt u immers al zonder eraan te verdienen, het is niet de bedoeling dat hij erop toelegt. Om dezelfde reden mag de ondernemer ook bepaalde aanbiedingen of acties uitsluiten van verrekening van aanbetaling.

7. De CBW-erkende bruidsmodewinkel verrekent de aanbetaling en neemt dit bedrag voor eigen rekening.

Bekijk hier de algemene voorwaarden voor bruidsmodewinkels.