Ik heb een aanbetaling gedaan bij een woonwinkel die failliet is gegaan.

Wat moet ik nu doen?

1. Meld u schriftelijk bij de curator.

2. Per brief geeft u het bedrag van de claim door. Ook stuurt u een kopie van de koopovereenkomst en het aanbetalingbewijs mee.

3. De curator onderzoekt of nog tot uitlevering van de artikelen of tot restitutie van de aanbetaling kan worden overgegaan, of dat er misschien sprake is van een doorstart of overname door een andere partij waardoor er toch kan worden uitgeleverd.

Zo ja, dan komt u niet in aanmerking voor de aanbetalingsregeling. U krijgt immers de artikelen geleverd of u aanbetaling terug. Dit stappenplan is dan niet op u van toepassing.

Zo nee, dan erkent de curator de vordering schriftelijk onder mededeling dat niet tot uitlevering van de artikelen of restitutie van het aanbetaalde bedrag zal worden overgegaan. Tevens verwijst hij u naar de Stichting Garantieregelingen CBW (SG CBW) te Zeist.

Als de curator niet binnen drie maanden uitsluitsel geeft over hetzij levering van de goederen, hetzij terugbetaling van de aanbetaling, dan kunt u een beroep op de aanbetalingsregeling doen. Dit dient daarna binnen uiterlijk wederom drie maanden te gebeuren (zie artikel 17 lid 2 en 3).

4. U levert bij de SGCBW een kopie van de brief van de curator van de koopovereenkomst en het aanbetalingbewijs in. (SG CBW, Postbus 762, 3700 AT Zeist)

of

U levert uw beroep op de aanbetalingsregeling digitaal in.

5. U draagt uw claim over aan de SG CBW.

6. De SG CBW geeft u een brief waarin staat dat u in aanmerking komt voor de garantieregeling. In deze brief staat ook het bedrag dat voor verrekening in aanmerking komt. Deze brief moet u afgeven bij de winkelier met wie u de vervangende koop sluit. Volg verder de instructies die in de brief vermeld staan.

De ondernemer waarmee u een vervangende overeenkomst sluit is niet verplicht om de prijs aan te houden die de failliet heeft aangehouden. Er is dus geen prijsgarantie. Hij mag zijn eigen normale prijs aanhouden. Omdat de ondernemer waarmee u een vervangende overeenkomst sluit de aanbetaling zelf verrekent en dus van zijn marge aftrekt, kan het extra aftrekken van nog meer ‘korting’ niet meer. Hij helpt u immers al zonder eraan te verdienen, het is niet de bedoeling dat hij erop toelegt. Om dezelfde reden mag de ondernemer ook bepaalde aanbiedingen of acties uitsluiten van verrekening van aanbetaling.

7. De CBW-erkende winkel verrekent de aanbetaling en neemt dit bedrag voor eigen rekening.

Bekijk hier de algemene voorwaarden voor woonwinkels.